تصاویر قدیمی

چغازنبیل، پیش از شروع کاوش ها، سال 52-1951
2. کاوش معبد ناپیریشا، از مجموعه معابد شمال غربی، سال
3. کاوش اتاق های مسدود شده در جبهه شمال شرقی، سال
4. کاوش پلکان شمال غربی، سال 54-1953
5. کاوش پلکان جنوب غربی، سال 55-1954
6. پوست آمنت صحن جنوب غربی، سال 55-1954
7. کاوش قله زیگورات، سال 55-1954
8. کاوش معبد این شوشینک ب، سال 56-1955
9. صحن جنوب شرقی زیگورات، سال 57-1956
10. صحن جنوب شرقی زیگورات، سال 57-1956
11. کاخ آرامگاه، سال 59-1958
12. معابد هیشمیتیک-روهوراتیر سال 61-1960
13. معابد شرقی سال 61-1960
14. عکس هوایی ورودی شاهی و کاخ شماره 3 سال 62-1961
15. سازه آبی، سال 62-1961