گزیده ای از اشیا موزه

1.آجر کتیبه دار چغازنبیل، متعلق به دوره ایلام میانه، قرون 13 الی 12 پیش از میلاد
2.خنجر مفرغی مرصع کاری شده، متعلق به دوره ایلام میانه، قرون 15 الی 14 پیش از میلاد، تصویر از سارا فریدونی
3.پیکرک حیوانی از هفت تپه، متعلق به دوره ایلام میانه، قرون 15 الی 14 پیش از میلاد، تصویر از سارا فریدونی
4. کاسه لبه واریخته از محوطه ابوفندوا، متعلق به دوره شوشان میانه، هزاره چهارم پیش از میلاد، تصویر از سارا فریدونی
5. پیکرک مرد نوازنده از هفت تپه، متعلق به دوره ایلام میانه، قرون 15 الی 14 پیش از میلاد، تصویر از سارا فریدونی
6. سرگرز سنگی از هفت تپه، متعلق به دوره ایلام میانه، قرون 15 الی 14 پیش از میلاد، تصویر از سارا فریدونی
7. ظرف با چهره خدای مصری  از هفت تپه، متعلق به دوره احتمالا اشکانی، سده اول پیش از میلاد
8. سنگ وزنه از هفت تپه، متعلق به دوره ایلام میانه، قرون 15 الی 14 پیش از میلاد، تصویر از سارا فریدونی
9. گل میخ لعابدار با خط میخی از چغازنبیل، متعلق به دوره ایلام میانه، قرون 13 الی 12 پیش از میلاد، تصویر از سارا فریدونی
10. مهر استوانه ای از هفت تپه، متعلق به دوره ایلام میانه، قرون 15 الی 14 پیش از میلاد