تصاویر قدیمی

1. کاوش استل سنگی هفت تپه
2. کاوش ساختمان شماره 1 هفت تپه
3. کاوش ساختمان شماره 1 هفت تپه
4. کاوش خمره
5. کاوش در ساختمان شماره 1 هفت تپه