كارگاه مجازي نگرشي بر كاربرد الواح ميخي و متون ميخي در فلات ايران

تاریخ انتشار: 1 خرداد 1401 تعداد بازدید: 275
مدرس: دكتر بهزاد مفيدي

كارگاه مجازي نگرشي بر كاربرد الواح ميخي و متون ميخي در فلات ايران

مدرس: دكتر بهزاد مفيدي